Strájmli és főkötő


1. Strájmli és főkötő
2. Férfi fejviselet
3. Női fejviselet

„Áron fiainak pedig készíts köntösöket és készíts nekik öveket és magas süvegeket készíts nekik, tiszteletül és díszül.”
(2Móz 28:40)

A diaszpórában élő zsidóság viselete általában a vele együtt élő népek öltözködési szokásaihoz igazodott. Amikor a ruházkodás a társadalmi helyzet vagy etnikai hovatartozás jelzőjének számított, a zsidóknak is saját viseletük volt, vagy öltözetük egyes elemei csak őket jellemezték (csúcsos süveg a középkorban, sárga vagy zöld folt a felsőruhán a kora újkorban stb.). A zsidókkal szembeni intolerancia időszakaiban ezek válhattak az üldöztetés megbélyegző jegyeivé. Előfordult az is, hogy a kívülről rájuk kényszerített megkülönböztető jeleket pozitív módon saját hagyományuk részévé tették, és úgy viselték tovább.

Két – egymástól szinte elválaszthatatlan – összetevője van a fej befedése szokásának: az Isten iránti tisztelet, valamint a fejfedőt viselő ember zsidó voltának kifejezése. A tradíció szerint a férfiaknak és a házas nőknek mindig fejfedőt kell viselniük. A gyakorlatban ez egyénileg eltérő lett, kialakult az a réteg is, melynek tagjai elsősorban zsinagógában, zsidó vallási alkalmakkor, ünnepeken, étkezéskor fedik be a fejüket. A fejfedő viselése így egyrészt a vallásosság mértékét jelzi, másrészt pedig az identitást, a másoktól való különbözést is kifejezi.

Isten kiválasztott népének el kell térnie mindenki mástól. Ennek megnyilvánulási formái a külsőleg is látható jelek: a fejviselet, a pajesz, a szakáll, illetve a különféle vallási előírások, mint a körülmetélés szokása vagy az étkezési előírások.

A modern világban, az emancipáció és asszimiláció korában a zsidó embernek szembe kellett néznie azzal az ellentmondással, amely saját vallásának előírásai, tehát ebben az esetben a jelként is értelmezhető fejviselet kötelezettsége, valamint a külvilág elvárásai, a másság iránti intolerancia között feszült. Egyszerre kellett a zsidóságot vállalni, s ugyanakkor lehetőleg minél kisebb eltérést, feltűnést mutatni a külvilág felé.

A 19. század második felében a zsidó emancipáció és asszimiláció folyamata a zsidóság öltözködését is befolyásolta, nagy részük fokozatosan elhagyta a tradicionális viseleti darabokat, ily módon is igyekezett beolvadni a befogadó társadalomba. Az 1870-es évektől, a zsidóságon belül elváló vallási irányzatok (orthodox, neológ, status quo ante) elkülönülése után a hagyományos ruhadarabok viselése, típusa is jelölte a vallási hovatartozást. Az orthodox viselet a férfiaknál és a nőknél egyaránt konzervatívabb volt, s ragaszkodott bizonyos öltözeti darabokhoz: férfiaknál a kipa és a kalap, asszonyoknál a paróka, a kendő és a főkötő viseléséhez. A haszid férfiak viseletének jellegzetes darabja még a kaftán (kapot és bekese) és a szőrmekalap (strájmli), imához az öv (gartli).

A rituális kellékek, az imaszíj (tfilin) és az imasál (talesz) formái és viselési alkalmai szigorúan a vallási előírásokat követik.


Impresszum »
Felhasználási feltételek »
© Néprajzi Múzeum 2016
Adatbázis: .monari, Geo-Kart Kkt.